Nové podání   Úvodní strana
Vítáme Vás v elektronické podatelně Městského úřadu v Třešti. Jsme velmi poctěni, že jste se rozhodli používat náš systém a doufáme, že s našimi službami budete spokojeni.


Co vše systém nabízí: Možnost podání elektronickou cestou.


Elektronické podání je možné také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu epodatelna@trest.cz, nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Městského úřadu Třešt, Revoluční 20 , 589 01 Třešt v době po., st. od 8:00 do 17:00 a út., čt., pá od 8:00 do 14:00. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání:
  • Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Městský úřad akceptuje soubory ve formátech:  *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC (dokument MS Word), *.XLS (dokument MS Excel)
  • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
  • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
Příjem a zpracování elektronických podání:
  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. (Elektronický podpis se jeví jako další příloha.).
  • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
  • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Městským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
  • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

    Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).
Elektronický podpis

E-podatelna Městského úřadu v Třešti je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem (je možno jej použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.
Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na
http://www.mvcr.cz
© GORDIC spol. s r. o. 1993-2023